คู่มือการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน อปท
 2. คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
 3. คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 4. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
 5. คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 6. คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 7. คู่มือและแนวทาง ตามระบบแท่ง
 8. วินัย
 9. คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 10. คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
 11. คูมืองานธุรการ
 12. คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
 13. คู่มือเบี้ยยัง
 14. คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
 15. คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
 16. คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 17. คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 18. คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 19. คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 20. ควบคุมภายใน
 21. คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง
 22. รูปแบบการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี