การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน