ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1.ที่ตั้ง

 ตำบลบาเระใต้ เป็นหนึ่งใน 6 ตำบล ของอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบาเจาะไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ 5 กิโลเมตร ตำบลบาเระใต้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 39.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  25,307  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   อำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ

ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลลุโบะสาวอ  อำเภอบาเจาะ

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ   ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   ตำบลบาเจาะ  ตำบลกาเยาะมาตี  อำเภอบาเจาะ

                6

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลบาเระใต้  ลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขัง

โดยสามารถแยกออกได้ดังนี้

            ส่วนที่  1  เป็นพื้นที่ราบและเป็นดินทราย  ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ตำบลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2,4,5 และ 6 และหมู่ที่ 3 บางส่วน สูงจากระดับน้ำทะเล 8 เมตร

           ส่วนที่  2  พื้นที่ดินพรุ  มีประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ตำบล ซึ่งอยู่ส่วนกลางของตำบลและอยู่รอบๆ หมู่บ้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นดินเปรี้ยวและมีไม้เสม็ดขึ้นปกคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3,6 และหมู่ที่ 2 บางส่วน สูงจากระดับน้ำทะเล 3 เมตร

          ส่วนที่  3  พื้นที่ดอน มีประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ตำบล ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่บ้านบือเระ หมู่ที่ 1 และบ้านตันหยง หมู่ที่ 4 บางส่วน

 

1.3. ลักษณะภูมิอากาศ

              ลักษณะอากาศทั่วไปของตำบลบาเระใต้  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิดคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดผ่านอ่าวไทยเข้าปกคลุมจังหวัดนราธิวาส ทำให้ มีฝนตกชุกเพราะลมมรสุมนี่พัดผ่านอ่าวไทย จึงทำให้มีฝนตกทั่วไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ และตำบลบาเระใต้ซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกได้รับอิทธิพลของลมนี้เต็มที่ จึงมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว ลมมรสุมอีกชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีด้านตะวันตกซึ่งปิดกั้นกระแสลมไว้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตำบลบาเระใต้  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม

    ฤดูกาลของตำบลบาเระใต้  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  แบ่งตามลักษณะของลมฟ้าอากาศแบบร้อนชื้น มี  2   ฤดูกาล  คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่องว่างของฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้วอากาศจะเริ่มร้อนและมีอากาศร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม แต่ไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอน้ำทำให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกทั่วไป และในช่วงฤดูฝนยังมีร่องความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย จึงทำให้มีฝนตกมาก และเนื่องจากตำบลบาเระใต้อยู่ริมทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกมากในช่วงฤดูหนาว คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีกช่วงหนึ่งด้วย

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วไปของตำบลบาเระใต้อยู่ระหว่าง   27 – 29  องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน

ตำบลบาเระใต้  มีลักษณะดินซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือสันเนินทราย ดินที่ลุ่มน้ำขังหรือดินพรุ   และภูเขาเตี้ย ๆ โดยพื้นที่ตำบล  ด้านชายฝั่งจะเป็นสันเนินทรายกว้างประมาณ 500 เมตร ยาวตลอดจากเหนือจรดใต้  ถัดเข้าไปเป็นพื้นที่พรุ  ถัดจากพื้นที่พรุเป็นสันเนินทราย  และ ถัดไปเป็นพื้นที่พรุ

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

7

ตำบลบาเระใต้ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง  ด้วยสภาพที่ตั้งของตำบลที่เป็นแหล่งปลายน้ำที่รองรับน้ำฝนจากเทือกเขาบูโดทางตะวันตกก่อนหลายลงสู่ทะเลฝั่งตะวันออกในเขตตำบลโคกเคียน  อำเภอเมืองนราธิวาส  ประกอบกับพื้นที่เป็นที่ราบชุ่มน้ำจึงมีแม่น้ำ คู คลองจำนวนหลายสายทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำที่ระบายลงมาจากภูเขา  จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม   โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญๆ จำนวน  11  สาย  ประกอบด้วย

 1. ฝายคลองลือมู
 2. ฝายคลองกะทุง
 3. ฝายปาเระปะดอแว
 4. ฝายบาโงโตะปาเก
 5. ฝายคลองชลประทาน
 6. ฝายคลองชูโว
 7. ฝายตรือซิ
 8. ฝายคลองลูโบะบูโละ
 9. ฝายคลองกลาดี
 10. ฝายปะดอแว 2
 11. ฝายคลองกลาดี-ตันหยง

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

8

ตำบลบาเระใต้มีที่ตั้งอยู่ในเขตพรุบาเจาะ-ไม้แก่น และป่าพรุในเขตนิคมบาเจาะ  ที่มีพื้นที่ป่าพรุรวมกว่า  90,000 ไร่  ลักษณะของไม้หรือป่าไม้ในเขตตำบลบาเระใต้จึงเป็นพื้นที่ป่าพรุที่มีต้นเสม็ดปกคลุมอยู่โดยทั่วมากกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ตำบล  โดยครอบคลุมในเขตบ้านฮูแตยือลอ หมู่ที่ 6 บ้านคลอแระ หมู่ที่  3  และบ้านบูเกะสูดอ  หมู่ที่  2

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลบาเระใต้ มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล
บาเระใต้) ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านบือเระ นายมูฮำมัด สาและ เป็นกำนัน
 • หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะสูดอ นายอิสมาแอ ยามะแอ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 3 บ้านคลอแระ นายอับดุลอาซิ ดิเยาะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 4 บ้านตันหยง นายกามารูดิง นิเฮง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 5 บ้านชูโว นายมะสบรี อาลี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 6 บ้านฮูแตยือลอ นายแวอาแซ ดาโอ๊ะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 7 บ้านบือเระ 2 นายมูฮัมหมัด ดือราแม เป็นผู้ใหญ่บ้าน

แผนที่ตำบลบาเระใต้

แสดงที่ตั้งและการแบ่งเขตการปกครอง

5

next-button-hi