วิสัยทัศน์

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้

“การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  สร้างเสริมสุขภาพและสังคม   ยกระดับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง       คู่เคียงธรรมชาติ