ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลบาเระใต้

ตำบลบาเระใต้  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  แรกเริ่มเป็นชุมชนมาราษฎรอพยพมาจากบ้านตะโละมาเนาะ ครั้งแรก จำนวน 7  คน  7  สาขาอาชีพ  คำว่า“บาเระ”หรือ “บือเระ” ตามคำบอกเล่าของนายยา สาและ ราษฎรอาวุโสและอดีตกำนันตำบลบาเระใต้ เล่าให้ฟังว่า บือเระ มาจากการเรียกเนื้อดินที่มีลักษณะไม่ดี คือเป็นดินทรายละเอียดปลูกพืชไม่ค่อยได้ผล ซึ่งดินประเภทนี้ เรียกกันในภาษายาวีว่า “ตาเนาะบือเระ” คำว่า “บือเระ” จึงเพี้ยนมาเป็น “บาเระ” และเพราะเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบาเจาะ เมื่อยกฐานะเป็นตำบลจึงตั้งชื่อว่าตำบล “บาเระใต้” ซึ่งหมายความว่า “ดินแดนที่มีลักษณะดินไม่ดีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้”