โครงการปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565

0
29
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ได้จัด “โครงการปกป้องสถาบัน” ขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ ชรบ.บ้านบูเกะสูดอ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย และการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ
ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการเสริมสร้างพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการร่วมรักษ์และปกป้องสถาบันที่สำคัญต่างๆของชาติ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้