โครงการ “เข้าสุนัตเพื่อสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ประจำปี 2565”

0
26
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ได้จัดโครงการ “เข้าสุนัตเพื่อสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ประจำปี 2565” ขึ้น ณ ศูนย์กีรออาตี หมู่ที่ 7 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อบริการเข้าสุนัต(ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย)ให้แก่เด็กชาย โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ทำขลิบ(ทำสุนัต)ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำการขลิบ(เข้าสุนัต)ให้แก่เด็กชายในเขตตำบล จำนวน 75 คน
ซึ่งกิจกรรมการเข้าสุนัตหมู่นี้นอกจากจะส่งเสริมในเรื่องของศาสนาแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเด็กหรือผู้ปกครองในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี การรณรงค์และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคติดเชื้อ รวมถึงให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้