โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

0
30

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมแลบิน 1 ร้านแลบินคาเฟ่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยได้รับเกียรติจากนายอัสมาน มูเด็ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ทำให้การอบรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้