โครงการ “พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านและชุมชน” ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2563

0
23

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านและชุมชน” ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2563 โดยจัดฝึกอบรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ที่ทำการ อบต.บาเระใต้ และนำคณะผู้นำด้านสุขภาพในเขตตำบลไปศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากการ ศึกษาดูงาน นำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะและระบบบริการสาธารณสุขในเขตตำบลบาเระใต้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้