องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ”ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

0
39

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ”ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย สระแก้ว และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน นำมาปรับปรุงและปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้