โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

0
19

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบาเระใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมให้ความรู้เพื่อลดปัญหาความรุนแรงแก่เด็ก สตรี และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณค่าและบทบาทของตัวบุคคลในการร่วมกันเสริมสร้างความผาสุกในครอบครัวและสังคม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้