ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

0
105

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานและที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่ถูกต้องให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไขต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ จักได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

เอกสารแนบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้