โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้

0
245

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 โดย ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
บาเระใต้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบูเกะสูดอ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
นายสับรี มะวิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบการสั่งการการติดต่อสื่อสาร และการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมคือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้