โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ ศพด.ผู้ปกครอง” ประจำปีงบประมาณ 2563

0
93

อบต.บาเระใต้ ร่วมกับ ศพด.บือเระ, ศพด.บูเกะสูดอ, ศดม.กือแลแมเราะ และ ศดม.นูรุลอาบีดีน ได้จัดโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ ศพด.ผู้ปกครอง” ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้า ศดม.กือแลแมเราะ หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ รวมถึงเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนการสานสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่าง อบต. – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองเด็กนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้