ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีประจำปี 2562 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และชำระภายในสามสิบวันนับจากวันยื่นแบบ -ภาษีป้าย : ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคม 2562 และชำระภายในสิบห้าวันหลังจากยื่นแบบ -ภาษีบำรุงท้องที่ : ชำระภายในเดือนเมษายน 2562

0
358

4326 4327 4325

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้